Đầu tư trong đổi mới

Không ngừng đầu tư. Không ngừng cải thiện. Không ngừng sáng tạo. Tiền bạc sẽ tới với cả nhà đầu tư và các startup

Andrew Teng

Quan tâm: Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Ngư nghiệp Tư vấn Phân tích Kinh doanh Pháp luật

Abhinav Mehra

Quan tâm: Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Ngư nghiệp Nghiên cứu Khoa học

Sally Tong

Quan tâm:

Sarai Kemp

Quan tâm: Kế toán & Tài chính Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Ngư nghiệp

SANDRINE ERGON

Quan tâm: Y tế Nghiên cứu Khoa học

Phan Vinh Quang

Quan tâm: Kế toán & Tài chính

San Luu

Quan tâm: Kế toán & Tài chính

Retno Dewati

Quan tâm:

Ghee Hoe Cheng

Quan tâm: Kế toán & Tài chính Tư vấn Phân tích Kinh doanh Giáo dục Công nghệ thông tin

Shuyin Tang

Quan tâm: Kế toán & Tài chính Tư vấn Phân tích Kinh doanh

Ellison Marcus

Quan tâm: Kế toán & Tài chính Quản trị Tư vấn Phân tích Kinh doanh

Tran Duy Khiem

Quan tâm: Kế toán & Tài chính

Đối tác của chúng tôi

User Panel

Hỗ trợ